http://www.vessella.it KARIBU!
Corso di Esperanto
(per falsi principianti)

ATTENZIONE: Se questi caratteri: ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ sono diversi da: scrivimi indicandomi il programma che usi (Internet Explorer 6, Netscape 7, o altro) affinchè ti possa aiutare a vedere correttamente i suddetti caratteri.
INDICE

•  Rajtigilo

•  Enkonduko
•  Unua ĉapitro
•  Dua ĉapitro
•  Tria ĉapitro
•  Kvara ĉapitro
•  Kvina ĉapitro
•  Sesa ĉapitro
•  Sepa ĉapitro
•  Oka ĉapitro
•  Naŭa ĉapitro
•  Deka ĉapitro
•  Dekunua ĉapitro
•  Dekdua ĉapitro
•  Dektria ĉapitro
•  Dekkvara ĉapitro
•  Dekkvina ĉapitro
•  Deksesa ĉapitro
•  Deksepa ĉapitro
•  Dekoka ĉapitro
•  Deknaŭa ĉapitro
•  Dudeka ĉapitro
•  Dudek unua ĉapitro
•  Dudek dua ĉapitro
•  Dudek tria ĉapitro
•  Dudek kvara ĉapitro
•  Dudek kvina ĉapitro

•  Corso completo (pdf)

•  Cartoline virtuali


GERDA MALAPERIS! (de Claude Piron)

ĈAPITRO 12 (DEK DU)
Ascoltare l'audio Ascoltare l'audio

Bob duone malfermas la okulojn, ilin refermas, ilin malfermetas denove, ilin refermas, ĝemas, kaj finfine malfermas ilin tute larĝe.

"Donu al mi ion por trinki," li diras.

"Trinki? Kion vi deziras trinki?" demandas Tom.

"Ion ajn. Brandon. Donu al mi glason da brando."

"Kiel vi sentas vin?" diras fraŭlino Marta, la flegistino.

"La kapo doloras," Bob respondas ĝeme. "Mi petas vin, bonvolu doni al mi ion por trinki."

"Ĉu vi bonvolas iri," Tom petas la flegistinon, "kaj alporti al li glason da brando?"

La flegistino iom hezitas, sed fine kapjesas.

"Ĉu mi ankaŭ voku la policon?" ŝi diras. "Li ja ricevis baton, baton sufiĉe fortan, por ke li iĝu senkonscia. Laŭ mia opinio, tio pravigas, ke oni venigu la policon. Ĉu vi ne konsentas?"

"Ankaŭ akvon," diras Bob, antaŭ ol Tom trovas la tempon respondi al Marta. "Mi tre soifas. Mi trinkos brandon plezure, sed unue mi trinku akvon. Bonvolu alporti al mi tre grandan glason da akvo kaj iom grandan glason da brando."

"Jes. Estus saĝe voki la policon," Tom respondas al la flegistino.

"Se vi ne alportos al mi ion por trinki, mi iros mem," diras Bob. "Mi tre soifas. Vi ne povas imagi, kiom soifa mi min sentas. Mi tuj iros trinki akvon. Kaj poste mi iros aĉeti brandon. Ĉu oni povas ricevi brandon en la memserva restoracio?"

"Ne, tute ne," Marta respondas, "sed mi havas brandon en mia ĉambro. Mi alportos ĝin al vi. Aŭ venu mem, se vi povas. Ĉu vi povas stariĝi?"

"Mi povas," diras Bob, tre malrapide stariĝante kun la helpo de Tom kaj de la flegistino, "kvankam dolore."

Ili iras al ŝia ĉambro.

"Trinku tiom da akvo, kiom vi deziras, " ŝi diras. "Kaj poste mi donos brandon al vi. Eksidu sur tiun seĝon, ĝi estas tre komforta, vi vidos."

Bob sidiĝas sur la seĝon, iom ĝemas, kaj ricevas grandan glason da akvo kun videble grandega plezuro. "Doloras al mi la kapo," li diras.

"Diru," petas Tom, "kio okazis. Ĉu finfine vi klarigos al ni? Ni estas ege scivolaj."

Bob pripensas iomete, trinkas iom da akvo, metas la manon al la kapo kun dolora esprimo survizaĝe, kaj fine respondas:

"Mi ne povus klarigi. Nenio estas klara. Mi estis tie apud Gerda. Mi aŭdis nenion, mi aŭdis neniun bruon. Kaj subite ĉio eksplodis en mia kapo kaj mi mortis."

Gramatikaj klarigoj - Note grammaticali

Vortaro - Vocabolario

al- avvicinamento

veni, "venire" >alveni, "arrivare"
iri, "andare" > aliri, "appropinquarsi a"
porti, "portare con se'" > alporti, "portare a qualcuno"
paroli, "parlare" > alparoli, "rivolgersi a"

kapjesi = kap + jes + i = "annuire" ("testa" + "si'" + finale verbale)

scivola = sci + vol + a = "curioso" ("sapere" + "volere" + finale agg. = "che vuol sapere")

klarigi = klar + ig + i = "spiegare" ("chiaro" + "rendere" + finale verb. "far chiarezza")

survizaĝe = sur + vizaĝo + e = "sul suo (di lui, lei) viso" ( "su" + "viso" + finale d'avverbio = sur (la, lia, ŝia) vizaĝo)

a > e:

facila laboro, "un lavoro facile" facile labori, "lavorare facilmente"
la laboro estas facila, "il lavoro e' facile" labori estas facile, "lavorare e' facile"
estas facile labori "e' facile lavorare"
estas bone lerni la lingvon"e' bene imparare la lingua"
ripari la aŭ­ton estas dezirinde "e' auspicabile riparare l'auto"
riparado de la aŭ­to estas dezirinda "la riparazione dell'auto e' auspicabile"
-
tiu demando estas nediskreta"quella domanda e' indiscreta"
tion demandi estas nediskrete"e' indiscreto chiedere cio' "
estis klare, ke la laboron faros li "era chiaro, che lui era colui che avrebbe fatto il lavoro"
estis klara decido, ke la laboron faros li "era una decisione chiara che lui avrebbe fatto il lavoro"
estus bone, se vi povus veni "sarebbe bene se tu venissi"
estus bona afero, se vi povus veni "sarebbe buona cosa, se tu potessi venire"
"ja" spesso si riferisce alla causa della cosa di cui si parla nella frase precedente, ma e' anche semplicemente usato per enfatizzare:
mi ne povas ĝin porti, ĝi ja estas tro granda "non lo posso portare, e' troppo pesante"
li certe venos, li ja tre deziras vidi vin "verra' di certo, vuole talmente vederti!"
vi ja scias ..."sicuramente sai ...", "indubbiamente, saprai ..."
Ĉu li ne venos? - jes ja! "che, non verra'?" - "si', lo fara', sicuramente!"

DEMANDOJ (12)
Kion Bob tuj deziras?
akvon
brandon
kuraciston
manĝaĵon
Kie oni povas trovi brandon?
en la restoracio
en la Ĉambro de Marta
en vendejo
Kion Bob trinkas unue?
akvon
brandon
teon
Ĉu li povas bone klarigi, kio okazis?
jes
ne
Ĉu li aŭdis bruon?
jes
ne
Ĉu Bob vere mortis?
jes
ne

EKZERCOJ (12)

Forigu la vortojn kun "{}"!

Ekzemploj:

Marko ŝatas {la} aŭton {de Marko}.
=> Marko ŝatas aŭton.

{Petro} ŝatas {la} aŭton {de Ivano}.
=> ŝatas aŭton.

Por vi:

{Linda} rigardas al {Linda} en la spegulo.

{Tom} rigardas al {la blondulo}.

{Tom} rigardas al {la} kunulo {de Tom}.

{Tom} rigardas al {la} kunulo {de la blondulo}.

{La} amiko {de Bob} amas {Lindan}.

{La} amikino {de Tom} rigardas {la amikinon de Tom} en la spegulo.

{La} amikino {de Ivano} amas {Ivanon}.

{La blondulo} estas en {la} aŭto {de la blondulo}.

Gerda estas en la aŭto de {la} amiko {de Gerda}.

{Petro kaj Ivano} kaŝas {Petron kaj Ivanon} sub la tablo.


© Demandoj kaj Ekzercoj de Edmund GRIMLEY EVANS
edmund@esperanto.org

< Antaŭa ĉapitro - Sekva ĉapitro>
© Nino Vessella, 1996-.
Diritti riservati. Nessuna parte può essere riprodotta, in qualsiasi forma o mezzo, senza citare la fonte.
Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Neniu parto povas esti reproduktita, en kiu ajn formo aŭ per kiu ajn metodo, sen mencii ĉi tiun fonton.
Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kunakili sehemu yoyote bila kuitaja asili yake hii.
All rights reserved. No part may be reproduced, in any form or by any means, without mention of this source.