La Sankta Kurano, Ĉapitro 37 (laŭ N. Vessella):

La sin ordigantaj


Je la nomo de Alaho, la Donema, la Pardonema.

1. Per la sin ordigantaj en vicojn,
2. kiuj perforte repuŝas la malamikon,
3. kiuj proklamas la admonon!
4. Vere via Dio estas Unu,
5. la Sinjoro de la ĉieloj kaj de la tero kaj de tio, kio estas inter ili ambaŭ, kaj la Sinjoro de la Orientoj!
6. Ni ornamis la malsupran ĉielon per ornamaĵo: la planedoj,
7. kaj ĝi donas protekton kontraŭ ĉiuj ribelemaj Satanoj.
8. Ĉi tiuj nenion povas aŭdi de la eminenta kunveno, kaj ili estas atakitaj de ĉiuj flankoj
9. por esti repuŝitaj. Por ili estos daŭra turmento.
10. Krom tiu, kiu sekrete sukcesas ekkapti iujn vortojn, sed ĝuste tiun persekutos flamo brileganta.
11. Demandu do ilin, ĉu estas pli malfacile krei ilin ol tion, kion Ni kreis. Vere Ni kreis ilin el knedebla argilo.
12. Ne! Vi miras kaj ili mokas,
13. kaj, kiam ili estas admonataj, ili ignoras tion,
14. kaj, kiam ili vidas signon, ili rigardas ĝin mokindaĵo,
15. kaj ili diras: "Tio ĉi estas nur evidenta magio;
16. ĉu, post kiam ni mortis kaj fariĝis polvo kaj ostoj, ni estos revekitaj?
17. Kaj niaj prapatroj same?".
18. Diru: "Jes! Krome vi estos humiligitaj".
19. Tiam estos nur unu krio de riproĉo kaj jen, ili ekvidos,
20. kaj ili diros: "Ho ve al ni! Tiu ĉi estas la tago de la lasta juĝo!".
21. "Tiu ĉi estas la tago de la decido, kiun vi kutimis nei!".
22. Estos dirite al la anĝeloj: "Kunvenigu la malpiegulojn kaj iliajn edzinojn kaj tion, kion ili adoris
23. anstataŭ Alahon, kaj konduku ilin al la vojo de la Infero.
24. Haltigu ilin tie, ĉar ili devos esti demanditaj".
25. "Kio estas pri vi, ke vi ne helpas unu la alian?".
26. Ne! En tiu tago ili submetiĝos,
27. kaj iuj el ili turnos sin al la aliaj, disputante reciproke.
28. Ili diros: "Vere vi kutimis veni al ni impone".
29. Tiuj respondos: "Ne! Vi mem ne estis kredantoj,
30. kaj ni ne havis iun ajn povon super vi. Ne! Vi certe estis popolo transpaŝanta.
31. Tial veriĝis kontraŭ ni la juĝo de nia Sinjoro. Vi certe gustumos la punon.
32. Kaj ni sukcesis delogi vin nur, ĉar ni mem jam estis erarantaj".
33. En tiu tago ili ĉiuj partoprenos en la puno.
34. Tiel Ni agas kontraŭ la kulpuloj,
35. ĉar al ili estis dirite: "Ne ekzistas alia Dio ol Alaho", sed ili turnis sin for malhumile,.
36. kaj diris: "Ĉu ni forlasu niajn Diojn pro la diroj de freneza poeto?".
37. Ne! Li venis kun la vero kaj li certigis la antaŭajn senditojn.
38. Certe vi gustumos la doloran punon
39. kaj vi estos repagitaj nur pro tio, kion vi faris,
40. krom la servantoj elektitaj de Alaho,
41. kiuj ricevos provizaĵon konatan:
42. fruktojn; kaj ili estos honorataj
43. en ĝardenoj de feliĉo
44. sur tronoj, vidalvide;
45. ĉirkaŭiros por ili kaliko el senĉese fluanta fonto,
46. blanka, bongusta por la trinkantoj.
47. En ĝi ne estos ebrieco, kaj pro ĝi ili ne laciĝos.
48. Apud ili estos ĉastulinoj, modeste rigardantaj per grandaj okuloj,
49. kvazaŭ ili estus kaŝitaj perloj.
50. Iuj el ili turnos sin al la aliaj, demandante.
51. Diros parolanto el ilia mezo: "Mi vere havis kunulon,
52. kiu kutimis diri: "Ĉu ankaŭ vi kredas je la reviviĝo?
53. Kiam ni estos mortintaj kaj fariĝintaj polvo kaj ostoj, ĉu vere ni estos juĝitaj?"
54. Li demandos: "Ĉu vi volas rigardi lin?".
55. Poste li rigardos, kaj li vidos lin en mezo de la flamoj.
56. Li diros: "Per Alaho! Vi preskaŭ puŝis min en pereon!
57. Se ne estus pro la kompato de mia Sinjoro, ankaŭ mi estus puŝita en la fajron.
58. Ĉu ne estas tiel, ke ni ne mortos
59. krom nian unuan morton? Ni ne estos punitaj.
60. Vere tio estas la plej granda feliĉo;
61. por io tia agu la agantoj!".
62. Ĉu tio estas pli bona kiel provizaĵo, aŭ estas pli bona la arbo venena de Zakumo?
63. Ni vere faris ĝin provo por la malpieguloj.
64. Ĝi estas arbo, kiu kreskas el la profundo de la Infero.
65. Ĝiaj fruktoj estas kvazaŭ kapoj de teruraj serpentoj.
66. Ili devos manĝi el ĝi kaj plenigi per ĝi siajn ventrojn,
67. poste ili ricevos por trinki miksaĵon el bolanta akvo.
68. Poste okazos ilia reveno al la Infero.
69. Ili trovos tie siajn patrojn kiel erarantojn,
70. kaj ili sekvos rapide iliajn piedsignojn.
71. La plej multaj prapatroj eraradis antaŭ ili,
72. kaj Ni sendis al ili admonantojn.
73. Rigardu do, kiel estis la fino de la admonitoj,
74. krom la elektitaj servantoj de Alaho!
75. Vere Nohaon vokis Nin; kiel bonega plenumanto de la petoj Ni estas!
76. Kaj Ni savis lin kaj lian familion de terura malfeliĉo
77. kaj Ni faris liajn idojn solaj postvivantoj,
78. kaj Ni lasis pri li bonan memoron ĉe la posteuloj.
79. Pacon super Nohao inter ĉiuj nacioj!
80. Vere tiel Ni rekompencas la bonfarantojn.
81. Li certe estis unu el Niaj kredantaj servantoj.
82. Poste Ni dronigis la aliajn.
83. Vere al lia kredo apartenis ankaŭ Abrahamo,
84. kiam li venis al sia Sinjoro kun pura koro,
85. kiam li diris al sia patro kaj al sia popolo: "Kion adoras vi?
86. Ĉu estas mensogo - Dioj krom Alaho -, kiun vi deziregas?
87. Kion vi kredas pri la Sinjoro de la Universo?".
88. Poste li turnis sian rigardon al la steloj,
89. kaj li diris: "Mi vere malsaniĝas".
90. Tiam ili turnis sin for de li kaj foriris.
91. Li turnis sin tiam sekrete al iliaj Dioj kaj demandis ilin: "Ĉu vi ne manĝas?
92. Kio estas pri vi, ke vi ne parolas?".
93. Tiam li tuj komencis frapi ilin forte per sia mano dekstra.
94. Tiam ili venis al li kurante.
95. Li diris al ili: "Ĉu vi adoras, kion vi mem skulptis,
96. kvankam Alaho kreis vin kaj la faritaĵojn de viaj manoj?".
97. Ili respondis: "Konstruu por li fornegon, kaj ĵetu lin en la flamojn!".
98. Ili komplotis pri atako kontraŭ li, kaj Ni faris ilin malsuperegaj;
99. kaj li diris: "Jen! mi iras al mia Sinjoro, kiu gvidos min ĝuste.
100. Mia Sinjoro, donu al mi justan filon!".
101. Tiam Ni donis al li la bonan novaĵon de dolĉa filo.
102. Kiam tiu ĉi estis sufiĉe aĝa por labori kun li, li diris: "Ho mia filo, mi vidis min en sonĝo oferbuĉanta vin. Nun vidu, kion vi pensas pri tio?". Li respondis: "Ho mia patro, faru tion, kio estas ordonita. Vi trovos min pacienca, se Alaho volas".
103. Kiam ili ambaŭ submetiĝis kaj li (Abrahamo) kuŝigis lin, la frunton kontraŭ la tero,
104. Ni vokis lin: "Ho Abrahamo,
105. vi certe jam plenumis la sonĝon". Tiel Ni rekompencas la bonfarantojn.
106. Tiu ĉi vere estis evidenta elprovo,
107. kaj Ni elaĉetis lin per granda ofero,
108. kaj Ni lasis pri li bonan memoron ĉe la posteuloj.
109. Pacon super Abrahamo!
110. Tiel Ni rekompencas la bonfarantojn.
111. Li estis unu el Niaj kredantaj servantoj.
112. Ni donis al li la bonan novaĵon pri Isako, profeto, justulo,
113. kaj Ni benis lin kaj Isakon. Inter iliaj idoj estas iu justulo kaj aliaj, kiuj estas evidentaj malpieguloj.
114. Ni ankaŭ kondutis favore al Moseo kaj Arono,
115. kaj Ni savis ilin ambaŭ kaj ilian popolon de terura malfeliĉo,
116. kaj Ni helpis ilin, tiel ke ili venkis.
117. Ni donis al ili la klarigan Libron,
118. kaj Ni gvidis ilin sur la rektan vojon.
119. Kaj Ni lasis pri ili ambaŭ bonan memoron ĉe la posteuloj.
120. Pacon super Moseo kaj Arono!
121. Tiel Ni rekompencas la bonfarantojn.
122. Vere ili ambaŭ estis Niaj kredantaj servantoj.
123. Ankaŭ Elijo estis unu el la senditoj,
124. kiam li parolis al sia popolo: "Ĉu vi do ne volas esti justuloj?
125. Ĉu vi volas alvoki Baalon kaj forlasi la plej bonan Kreinton,
126. Alahon, vian Sinjoron kaj la Sinjoron de viaj prapatroj?".
127. Ili neis kaj ili certe estos portitaj al la juĝo,
128. krom la servantoj elektitaj de Alaho.
129. Ni lasis pri li bonan memoron ĉe la posteuloj.
130. Pacon super Elijo kaj lia gento!
131. Tiel Ni rekompencas la bonfarantojn.
132. Vere li estis Nia kredanta servanto.
133. Vere ankaŭ Loto estis unu el la senditoj,
134. kiam Ni savis lin kaj lian tutan familion
135. krom maljuna virino inter tiuj, kiuj restis malantaŭe.
136. Poste Ni tute neniigis la aliajn.
137. Vere vi preterpasas ilin matene
138. kaj nokte. Ĉu vi do ne volas kompreni?
139. Vere ankaŭ Jonao estis unu el la senditoj,
140. kiam li fuĝis al ŝipo ŝarĝita
141. kaj lotis kaj malgajnis.
142. La fiŝego englutis lin, dum li riproĉis sin mem.
143. Se li ne estus laŭdeginta Dion,
144. li certe restus en ĝia ventro ĝis la tago de la leviĝo.
145. Poste Ni puŝegis lin al la marbordo kaj li malsaniĝis,
146. kaj Ni kreskigis super li kukurbon,
147. kaj Ni sendis lin al centmil aŭ pli,
148. kaj ili konvertiĝis, tial Ni provizis ilin por iom da tempo.
149. Nun demandu ilin, ĉu ilia Sinjoro havas filinojn, dum ili havas filojn.
150. Ĉu Ni do kreis la anĝelojn virinaj, dum ili ĉeestis?
151. Aŭskultu! Tio estas nur ilia elpensaĵo, kiam ili diras:
152. "Alaho naskis". Ili certe estas mensoguloj.
153. Ĉu Li preferis filinojn al filoj?
154. Kio konfuzigas vin? Kiel vi nun juĝas?
155. Ĉu vi do ne volas pripensi?
156. Ĉu vi havas pruvon evidentan?
157. Alportu do vian Libron, se vi estas sinceraj.
158. Ili elpensas similecon inter Li kaj la Ĝinoj, kvankam la Ĝinoj bone scias, ke ili estos kondukitaj al la juĝo.
159. Sankta estas Alaho super tio, kion ili asertas,
160. krom pri la kredantaj servantoj de Alaho!
161. Vere vi, kaj tio, kion vi adoras,
162. ne kapablas delogi iun ajn kontraŭ Li
163. krom tiun, kiu devos bruli en la Infero.
164. Inter ni ne estas iu ajn, por kiu ne estas destinita loko.
165. Vere, ni estas la ordigitaj en vicojn.
166. Vere, ni gloras Lin.
167. Ili kutimis diri:
168. "Ho! Se ni havus admonanton kiel la prapatroj,
169. ni certe estus servantoj elektitaj de Alaho!".
170. Ili tamen ne kredis je Li, sed baldaŭ ili ekscios.
171. Vere Nia vorto jam iris al Niaj servantoj, la senditoj,
172. ke al ili estos helpate,
173. kaj ke certe Niaj trupoj venkos.
174. Turnu vin do for de ili por iom da tempo,
175. kaj rigardu ilin, ĉar ili baldaŭ ekvidos.
176. Ĉu estas Nia puno, kiun ili volas akceli?
177. Kiam ĝi tamen malsupreniros sur iliajn bienojn, malbona estos la mateno por la admonitoj!
178. Vi do turnu vin for de ili por iom da tempo,
179. kaj rigardu ilin, ĉar ili baldaŭ ekvidos.
180. Sankta estas via Sinjoro, la Sinjoro de la povo, eminenta super tio, kion ili asertas!
181. Pacon super la senditoj!
182. Laŭdegata estu Alaho, la Sinjoro de la Universo!



© Nino Vessella, 2006-.
Diritti riservati. Nessuna parte può essere riprodotta, in qualsiasi forma o mezzo, senza citare la fonte.
Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Neniu parto povas esti reproduktita, en kiu ajn formo au per kiu ajn metodo, sen mencii ĉi tiun fonton.
Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kunakili sehemu yoyote bila kuitaja asili yake hii.
All rights reserved. No part may be reproduced, in any form or by any means, without mention of this source.