La Sankta Kurano, Ĉapitro 25 (laŭ N. Vessella):

La kriterio*


Je la nomo de Alaho, la Donema, la Pardonema.


1.Benata estu Li, kiu sendis la kriterion* al Sia servanto, por ke li estu admonanto por ĉiuj popoloj,
2.Li, al kiu apartenas la suvereneco de la ĉieloj kaj de la tero, kiu neniam prenis al Ŝi filon, kiu ne havas kunulon je la suverenecon, kiu kreis ĉiujn aĵojn kaj fiksis por ili mezuron.
3.Ili tamen prenis al ŝi apud Li aliajn Diojn, kiuj nenion kreis; kontraŭe ili mem estis kreitaj, kaj ili ne havas por ŝi mem iun ajn povon super malutilo kaj utilo, kaj ili ne havas iun ajn povon super morto kaj vivo kaj reviviĝo.
4.La miskredantoj diras: "Tio nur estas mensogo, kiun li elpensis, kaj aliaj homoj helpis lin pri tio". Certe ili venis kun maljusteco kaj kun mensogoj.
5.Ili diras: "Tio estas nur fabeloj de la antikvuloj; li skribigis ilin kaj ili estas legataj al li matene kaj vespere".
6.Diru: "Li sendis ĝin, Li, kiu scias la sekreton de la Ĉieloj kaj de la tero. Li vere estas senkulpigema, pardonema".
7.Ili diras: "Kio estas pri tiu sendito, kiu manĝas manĝaĵojn kaj iras sur la stratoj? Kial ne estis sendita al li anĝelo, por ke li estu apud li kiel admonanto?
8.Aŭ kial ne estis ĵetita malsupren al li trezoro aŭ donita al li ĝardeno, por ke li manĝu el ĝi?". La malpieguloj diras: "Vi nur sekvas ensorĉitan viron!".
9.Rigardu, kiel ili konstruas pri vi similaĵojn. li eraradis kaj ne trovas la vojon.
10.Estu benata Li, kiu - se Li volas - donos al vi ion pli bonan ol tio - ĝardenojn, sub kiuj fluas riveroj - kaj donos al vi palacojn.
11.Ne! Ili neas la "Horon", kaj Ni pretigis por tiuj, kiuj neas la "Horon", maron el flamoj.
12.Kiam ĝi vidos ilin el malproksima loko, ili aŭdos ĝin furiozi kaj blekegi.
13.Kiam ili estos ĵetitaj en ĝin, katenitaj, tiam ili deziregos en ĝi sian neniigon.
14."Ne alvoku Hodiaŭ la neniigon unufoje, sed alvoku ĝin ofte".
15.Diru: "Ĉu estas nun pli bona ĉi tio aŭ la ĝardeno de la eterneco, kiu estas promesita al la justuloj? Ĝi estos ilia rekompenco kaj destino".
16.En ĝi ili ricevos ĉion, kion ili volas, kaj tie ili restos por ĉiam. Ĝi estas promeso, garantio de via Sinjoro.
17.En la tago, en kiu Li kunvenigos ilin kaj tiujn, kiujn ili adoris anstataŭ Alahon, Li demandos: "Ĉu estis vi tiuj, kiuj devojiĝis ĉi tiujn Miajn servantojn, aŭ ĉu ili mem devojiĝis?".
18.Ili respondos: "Sankta Vi estas! Ne konvenis al ni preni por ni aliajn protektantojn ol Vin, sed Vi donis al ili kaj al iliaj patroj la bonajn aĵojn, ĝis ili forgesis la admonon kaj fariĝis popolo pereinta".
19.Certe ili nun dubigis vin pri tio, kion vi diris, kaj vi ne povas eviti la punon nek helpi vin mem. Al tiu, kiu agas malbone, Ni gustumigos severan punon.
20.Ankaŭ antaŭ vi Ni sendis nur senditojn, kiuj manĝis kaj iris sur la stratoj, kaj Ni faris kelkajn el vi provo por la aliaj. Ĉu vi do volas persisti? Vere via Sinjoro vidas Ĉion.
21.Diras tiuj, kiuj ne esperas je la renkonto kun Ni: "Kial ne estas senditaj anĝeloj al ni?". Aŭ: "Ni volus vidi nian Sinjoron". Vere ili fariĝis fieregaj pro ŝi mem kaj ili transpasis treege la limojn. .
22.En la tago, en kiu ili vidos la anĝelojn - neniu bona novaĵo en tiu tago por la kulpuloj! - ili diros: "Ho, se estiĝus netransirebla barilo!",
23.Ni turnos Nin al la faroj, kiujn ili faris, kaj Ni faros ilin polveroj.
24.La loĝantoj de la Paradizo havos en tiu tago bonegajn loĝejojn kaj honoran restadejon.
25.En la tago, en kiu la ĉielo fendiĝos kun la nuboj, kaj anĝeloj multenombraj estos senditaj,
26.en tiu tago la regno, la vera, estos de la Donema kaj tiu tago estos peza por la miskredantoj.
27.En tiu tago, en kiu la malpiegulo mordos siajn manojn dirante: "Ho, se mi estus preninta la vojon kun la sendito!
28.Ho, ve al mi! Se mi neniam estus preninta tiun ulon kiel amikon!
29.li vere devojigis min de la admono, post kiam ĝi venis al mi". Satano tamen estas perfidulo al la homo.
30.La sendito diros: "Ho mia Sinjoro, vere mia popolo rifuzis ĉi tiun Kuranon!".
31.Tiel Ni donis al ĉiu profeto malamikon el la vicoj de la pekuloj; tamen nun via Sinjoro sufiĉas kiel gvidanto kaj helpanto.
32.Diras la miskredantoj: "Kial la Kurano ne estis sendita al li unufoje por ĉiam?". Tio estis, por ke Ni plifortigu vian koron, kaj Ni plej bone ordigis ĝin,
33.kaj por ĉiu problemo, kiun ili proponas al vi, Ni donas la veron kaj la plej bonan klarigon.
34.Tiuj, kiuj estos trenitaj sur siaj vizaĝoj al la infero, estos en la plej malbona situado kaj estos devojiĝintaj plej malproksimen.
35.Vere Ni donis al Moseo la Libron, kaj samtempe Ni faris lian fraton Aaron helpanto,
36.kaj Ni diris: "Eliru al la popolo, kiu rifuzis Niajn revelaciojn!" kaj poste Ni detruis ilin tute,
37.Kaj la popolo de Noa: kiam ili forpelis la senditojn. Ni dronigis ilin kaj Ni faris ilin signo por la homoj. Ni pretigis por la malpieguloj doloran punon.
38.Kaj Ni ankaŭ detruis Aadon kaj Tamudon kaj la popolo de la Puto kaj multajn aliajn popolojn inter ili.
39.Por ĉiuj Ni faris similaĵojn kaj Ni detruis ĉiujn tute.
40.Certe la Mekkanoj preterpasis ofte la urbon, sur kiun falis la terura pluvo. Ĉu ili ne vidis ĝin? Ne! Ili ne atendas la leviĝon.
41.Kiam ili vidas vin, ili nur mokas vin: "Ĉu estas tiu ĉi, kiun Alaho vekis kiel senditon? '
42.Vere li preskaŭ estus konvertinta nin for de niaj Dioj, se ni ne estus persisteme fidelaj al ili". Ili ekscios, kiam ili vidos la punon, kiu el ambaŭ devojiĝis.
43.Ĉu vi vidis tiun, kiu prenas kiel Dion siajn proprajn malbonajn pasiojn? Ĉu vi povus esti gardanto super ili?
44.Ĉu vi opinias, ke la plej multaj el ili aŭdas aŭ komprenas? Vere ili estas nur kiel la bestaro. Ne! Ili devojiĝis.
45.Ĉu vi ne vidis, kiel via sinjoro plilongigas la ombron? Se Li volis, Li estus lasinta ĝin senmova. Poste Ni faris la sunon ĝia vojmontrilo,
46.poste Ni altiras ĝin iom post iom al Ni.
47.Estas Li Tiu, kiu kreis por vi la nokton kiel vestaĵon kaj la dormon por ripozi kaj la tagon por la vekiĝo.
48.Estas Li Tiu, kiu antaŭsendas la ventojn kiel portantojn de la bona novaĵo de Lia kompato; kaj Ni sendas puran akvon el la nuboj,
49.por revivigi per ĝi terenon mortintan, kaj por igi trinki el ĝi Nian kreaĵon, la bestaron kaj la homojn multenombrajn.
50.Ni vere disdonis ĝin inter ilin, por ke ili estu admonitaj. Multaj homoj tamen rifuzis ĉion krom la miskredo.
51.Se Ni estus volinta, Ni estus vekinta admonanton en ĉiu urbo.
52.Ne sekvu la miskredantojn, sed batalu kontraŭ ili per la Kurano en granda fervoro.
53.Estas Li Tiu, kiu igis ambaŭ marojn flui libervole, la unuan bongustan, dolĉan, la alian salan, maldolĉan; kaj inter ambaŭ li estigis barilon kaj netransireblan muron.
54.Estas Li Tiu, kiu kreis la homon el akvo kaj donis al li samsangecon kaj parencecon; Ĉiopova estas via Sinjoro.
55.Ili tamen adoras anstataŭ Alahon tion, kio al ili ne povas utili nek malutili. La miskredanto estas helpanto de Satano kontraŭ sia Sinjoro.
56.Ni nur sendis vin kiel portanton de la bona novaĵo kaj kiel admonanton.
57.Diru: "Mi deziras de vi nur unu rekompencon pro tio: Ĉiu, kiu volas, sekvu la vojon al sia Sinjoro".
58.Konfidu je la Vivanta, kiu ne mortas, kaj gloru Lin per Lia laŭdo. Li sufiĉe konas la pekojn de Siaj servantoj.
59.Li, kiu kreis la ĉielojn kaj la teron, kaj tion, kio estas inter ili ambaŭ, en ses tagoj, poste sidigis sur la tronon. La Donema. Demandu pri Li iun, kiu scias.
60.Kiam estas dirite al ili: "Falu teren antaŭ la D�mema", ili diras: "Kio estas la Donema? Ĉu ni devas fali teren antaŭ li io, kion vi ordonas al ni?". Tio nur pliigas ilian malfavoron.
61.Benata estu Li, kiu kreis en la ĉieloj la konstelaciojn kaj estigis en ili lampon kaj brilantan lumon.
62.Estas Li Tiu, kiu kreis la nokton kaj la tagon, sinsekvantajn, por tiu, kiu volas esti pripensanta kaj danka.
63.Servantoj de la Donema estas tiuj, kiuj noble iras sur la tero - kiam ilin alparolas la malkleruloj, ili respondas: "Pacon!"
64.kiuj pasigas la nokton adorante sian Sinjoron, surgenuiĝante kaj starante,
65.kaj diras: "Nia Sinjoro, forprenu de ni la turmenton de l' infero, vere ĝia turmento estas daŭra.
66.Ĝi vere estas malbonega restadejo kaj loĝejo".
67.Kaj tiam, kiam ili almozdonas, ili estas nek malŝparegaj nek avaraj, sed estas moderaj, en la mezo,
68.kiuj ne alvokas, krom Alahon, aliajn Diojn. kaj ne mortigas vivono kiun Alaho sanktigis, krom laŭleĝe, kaj ne adultas. - Kiu tion faras, ricevos la puno;
69.duobligos por li la puno en la tago de la reviviĝo kaj tie li restos en honto,
70.krom tiuj, kiuj pentas kaj kredas kaj faras bonajn farojn, ĉar iliajn malbonajn farojn Alaho aliigos en bonajn - Alaho estas senkulpigema, pardonema
71.kaj tiu, kiu pentas kaj bonfaras, tiu vere turnas sin al Alaho en vera pento;
72.kaj tiuj, kiuj ne atestas la falson, kaj, kiam ili preterpasas ion vanan, noble ili preterpasas;
73.kaj tiuj, kiuj, kiam ili estas admonataj per la revelacioj de sia Sinjoro, ne falas tereo surdaj kaj blindaj;
74.kaj tiuj, kiuj diras: "Nia Sinjoro, konsentu al ni per niaj edzinoj kaj idoj konsolon por la okuloj, kaj faru nin imitindaĵo por la justuloj.
75.Ĉiuj ĉi estos rekompencitaj per la plej alta rango en la Paradizo, ĉar ili estis persistemaj, kaj ili ricevos en ĝi bonajn salutojn kaj pacon,
76.tie por ĉiam restante; belega ĝi estas kiel ripozejo kaj restadejo.
77.Diru: "Mia Sinjoro ne interesiĝus pri vi, se ne estus viaj preĝoj. Vi ja kulpigis je mensogo kaj la puno baldaŭ estos por vi neevitebla".
* La araba vorto devenas el verbo signifanta "apartigi", "distingi malbonon de bono", t.e. "sanktigi", "savi". Oni tradukas ĝin per "ekkonigilo", "kriterio", "juĝkapablo", "savo", "saviĝo".