La Sankta Kurano, Ĉapitro 23 (laŭ N. Vessella):

La gekredantoj


Je la nomo de Alaho, la Donema, la Pardonema.


1.Certe prosperos la kredantoj,
2.kiuj humiligas en siaj preĝoj,
3.kiuj evitas la vanajn paroladojn,
4.kiuj almozdonas,
5.kiuj moderigas siajn pasiojn,
6.krom kun siaj edzinoj aŭ kun tiuj, kiujn posedas ilia dekstra mano, ĉar tiukaze ili ne estas riproĉindaj.
7.Tiuj, kiuj serĉas ion preter tio, estas la ekscesantoj.
8.Tiuj, kiuj gardas sian fidon kaj siajn aliancojn,
9.kiuj serioze atentas pri siaj preĝoj,
10.estas la heredontoj,
11.kiuj heredos la Paradizon; tie ili restos por ĉiam.
12.Vere Ni kreis la homon el pura argilo,
13.poste Ni metis lin kiel spermoguton en sekuran restadejon,
14.poste Ni faris la spermoguton buleto el koaguliginta sango, poste Ni faris la koaguligintan sangon peco da karno, poste Ni estigis el la peco da karno ostojn, poste Ni vestigis la ostojn per muskoloj, poste Ni elirigis ĝin al la lumo kiel novan kreitaĵon. Estu do laŭdegata Alaho, la plej bona Kreinto!
15.Poste vi certe post tio mortos,
16.poste vi certe estos denove vekitaj en la tago de la reviviĝo.
17.Super vi ni vere kreis sep ĉielojn - Ni neniam estas neglektema pri la kreo
18.kaj Ni sendis akvon el la ĉielo en fiksita mezuro kaj Ni igis ĝin kuŝi sur la tero; Ni tamen certe kapablas repreni ĝin.
19.Ni ankaŭ por vi estigis per ĝi ĝardenojn kun daktilpalmoj kaj vinberarboj; por vi estas en ili abundaj fruktoj; vi do manĝu el ili;
20.kaj Ni estigis por vi arbon, kiu kreskas sur la monto Sinaj: ĝi produktas oleon kaj spicon por la manĝantoj.
21.Por vi vere la gregoj estas instruilo. Ni donas al vi por trinki tion, kio estas en iliaj ventroj, kaj en ili estas por vi multaj utiloj kaj el ili vi manĝas;
22.sur ili kvazaŭ sur ŝipoj vi vojaĝas.
23.Ni sendis Noan al lia popolo kaj li diris: "Ho mia popolo, adoru Alahon; vi ne havas alian Dion ol Lin; ĉu vi ne volas esti justuloj?".
24.Diris tamen la estroj - kiuj ne kredis de lia popolo: "Tiu ĉi estas nur homo kiel vi; li dezirus nur plialtigi sin super vi. Se Alaho volus, Li estus sendinta anĝelon. Neniam ni aŭdis pri tiaj aĵoj sub niaj prapn1.roj.
25.Li nur estas homo, en kiu estas frenezo; atendu do kelke da tempo pri li".
26.Li diris: "Ho mia Sinjoro, helpu min, ĉar ili nomis min mensogulo".
27.Ni do revelaciis al li: "Konstruu la arkeon sub Niaj okuloj kaj laŭ Nia revelacio; kiam Nia ordono venos kaj la supraĵo de la tero elŝprucigos akvon, prenu en la ŝipon paron el ĉiu speco, kaj vian genton, krom tiuj, kontraŭ kiuj jam estas eldirita la verdikto. Ne parolu al Mi pri tiuj, kiuj malbonfaris. Ili vere estos dronigitaj.
28.Kiam vi estos loĝiginta en la arkeon vi kaj tiuj, kiuj estas kun vi - diru: "Estu laŭdegata Alaho, kiu savis min de la popolo malpiega!",
29.kaj diru: "Ho mia Sinjoro! Konsentu al mi benitan albordiĝon, ĉar Vi estas la plej bona Piloto." .
30.Vere en tio estas signoj kaj Ni nur elprovas vin.
31.Vere Ni estigis post ili alian generacion,
32.kaj Ni sendis al ili profeton el ilia mezo: "Adoru Alahon; vi ne havas alian Dion ol Lin, ĉu vi ne volas esti justuloj?"..
33.Diris la estroj de lia popolo, kiuj ne kredis kaj neis la renkonton en la vivo venonta, kaj al kiuj Ni donis la bonajn aĵojn de ĉi tiu vivo: "Ĉi tiu estas nur homo kiel vi. Li manĝas el tio, kion vi manĝas, kaj li trinkas el tio, kion vi trinkas.
34.Se vi obeos homon kiel vi, vi certe estos perdantoj.
35.Ĉu li promesas al vi, ke vi denove reviviĝos, post kiam vi estos mortintaj kaj fariĝintaj polvo kaj ostoj?
36.Malproksima, malproksima de la vero estas tio, kio estas promesata al vi!
37.Ne ekzistas alia vivo ol tiu ĉi. Ni mortas kaj vivas, sed ni ne estos denove vekitaj.
38.Li estas nur homo, kiu elpensis mensogon kontraŭ Alaho, kaj ni ne kredos al li".
39.Li diris: "Ho mia Sinjoro, helpu min, ĉar ili nomis min mensogulo".
40.Dio diris: "Vere post malmulte da tempo ili pentos".
41.Tiam ekkaptis ilin la uragano fortege kaj Ni faris ilin balaaĵo. Malbenita estu la popolo malpiega!
42.Poste Ni estigis post ili aliajn generaciojn.
43.Neniu popolo kapablas akceli sian destinon nek prokrasti ĝin.
44.Poste Ni sendis niajn senditojn unu post la alia. Kiam venis al iu popolo ĝia sendito, ili nomis lin mensogulo. Tiel Ni igis ilin sekvi unu la alian kaj Ni faris ilin objekto de legendo. Malbenita estu la popolo miskredanta!
45.Poste Ni sendis Moseon kaj lian fraton Aaron kun Niaj signoj kaj kun provo evidenta
46.al Faraono kaj al liaj estroj. Ili tamen fariĝis fieregaj kaj ili estis popolo malhumila.
47.Ili diris: "Ĉu ni devas kredi al homoj kiel ni, kvankam ilia popolo obeas nin?",
48.kaj ili nomis tiujn ambaŭ mensoguloj kaj ili estis neniigendaj.
49.Ni vere donis al Moseo la Libron, por ke ili estu gvidataj.
50.Ni faris la filon de Maria kaj lian patrinon signoj, kaj Ni konsentis al ili ambaŭ rifuĝon sur kvieta montaro, kun fluanta akvo.
51.Ho vi senditoj, manĝu el la bonaj aĵoj kaj bonfaru; vere Mi scias bone, kion vi faras.
52.Vere ĉi tiu via religio estas religio ununura, kaj Mi estas via Sinjoro. Do respektegu Min.
53.Ili tamen malkonsentis pri siaj aferoj kaj ili disiĝis en partiojn kaj ĉiu partio estis kontenta je tio, kion ĝi posedas;
54.lasu do ilin por iom da tempo en ilia nescio.
55.Ĉu ili imagas, ke la propraĵojn kaj la idojn, kiujn Ni donis al ili,
56.Ni rapidis doni por ilia utilo? Ne, ili ne komprenas!
57.Vere tiuj, kiuj tremas pro respektego antaŭ sia Sinjoro,
58.kaj tiuj, kiuj kredas je la signoj de sia Sinjoro,
59.kaj tiuj, kiuj ne aldonas rivalojn al sia Sinjoro,
60.kaj tiuj, kiuj disdonas, kion ili disdonas, kaj iliaj koroj tremas, ĉar ili revenos al sia Sinjoro,
61.estas ili tiuj, kiuj rapidas pri la bonaj agoj kaj estas la unuaj en tiu strebado.
62.Ni neniam ŝarĝas iun animon pli, ol ĝi kapablas toleri. Ni havas Libron, kiu diras la veron, kaj ili ne suferos maljustecon.
63.Ne! Iliaj koroj tute ignoras tion kaj krom tio ili havas agojn, kiujn ili daŭrigas,
64.ĝis Ni trafos la riĉulojn inter ili per puno; jen, tiam ili plorpetos helpon.
65.Ne plorpetu helpon Hodiaŭ; apud Ni vi vere ne trovos helpon. '
66.Vere Miaj signoj estis proklamitaj al vi, sed vi turnis vin sur viaj kalkanoj,
67.fieregaj; vi babilis la tutan nokton pli la Kurano.
68.Ĉu ili do ne atentis pli la vorto, ĉu venis al ili tio, kio ne venis al iliaj prapatroj?
69.Ĉu ili ne konas sian senditon, ĉar ili neas lin?
70.Ĉu ili diras: "Li estas frenezulo?". Ne! Li venis al ili kun la vero, sed la plej multaj el ili malamas la veron.
71.Se la vero estus sekvinta iliajn malbonajn dezirojn, vere la ĉieloj kaj la tero kaj ĉiu, kiu estas en ili, estus falintaj en malordon. Ne! Ni donis al ili admonon, sed ili turnis sin for de sia admono.
72.Aŭ ĉu vi petas de ili iun ajn rekompencon? Tamen la rekompenco de via Sinjoro estas pli bona. Li estas la plej bona Provizanto.
73.Vere vi vokas ilin al la rekta vojo;
74.sed tiuj, kiuj ne kredas al la vivo venonta, vere devojiĝis.
75.Se Ni ne estus kompatinta al ili kaj ne estus liberiginta ilin de ilia aflikto, ili persistus en sia malobeemo; ili vagadus blinde.
76.Vere Ni trafis ilin per la puno, sed ili ne submetiĝos al sia Sinjoro kaj ili ne humiligos,
77.antaŭ ol Ni malfermos por ili la pordon al severa puno. Jen! ili malesperos pro tio.
78.Estas Li Tiu, kiu donis al vi la aŭdadon kaj la vidadon kaj la korojn. Vi estas malmulte dankaj.
79.Estas Li Tiu, kiu multigis vin sur la tero, kaj ĉe Li vi estos kunigitaj.
80.Estas Li Tiu, kiu vivigas kaj lasas morti, kaj en Lia povo estas la alternado de la nokto kaj de la tago. Ĉu vi do ne volas kompreni.
81.Ne! Ili parolas kiel parolis la prapatroj.
82.Ili diras: "Kiel? Ĉu post kiam ni mortis kaj fariĝis polvo kaj ostoj, ni vere estos vekitaj?
83.Vere ,tio estis promesita al ni kaj al niaj patroj antaŭe. Tio vere estas nur la fabeloj de la antikvuloj".
84.Diru: "Al kiu apartenas la tero, kaj kiu estas sur ĝi, se vi scias tion?".
85.Ili diros: "Al Alaho". Diru tiam: "Ĉu vi do ne volas pripensi?".
86.Diru: "Kiu estas la Sinjoro de la sep ĉieloj kaj la Sinjoro de la granda Trono?".
87.Ili diros: "Ili apartenas al Alaho". Diru tiam: "Ĉu vi do ne volas respektegi Lin?".
88.Diru: "Kiu estas Tiu, en kies manoj estas la suvereneco super ĉiuj aferoj, kaj kiu donas protekton, sed kontraŭ kiu ne ekzistas protekto, se vi scias tion?".
89.Ili diros: "Ĉio ĉi estas de Alaho". Diru tiam: "Kial do vi estas iluziitaj?".
90.Jen! Ni donis al ili la veron, ili tamen neas ĝin.
91.Alaho ne prenis filon al Ŝi, kaj ne ekzistas alia Dio apud Li; alie reprenus al ŝi ĉiu Dio: kion li faris, kaj certe iuj el ili ribelus kontraŭ la aliaj. Sankta estas Alaho super tio, kion ili asertas!
92.La Scianto de la Nevideblaĵoj kaj de la Malkaŝitaĵoj. Eminenta Li estas super tio, kion ili aldonas al Li kiel rivalojn!
93.diru: "Ho mia Sinjoro, se vi igos min vidi la punon, kiu estas anoncita al ili,
94.tiam, ho mia Sinjoro, ne metu min kun la popolo malpiega!".
95.Ni certe havas la povon igi vin vidi tion, pri kio Ni minacas ilin.
96.Forigu la malbonon per tio, kio estas bonega. Ni scias tre bone, kion ili parolas.
97.Kaj dire: "Ho mia Sinjoro, mi serĉas rifuĝon ĉe Vi kontraŭ la flustrado de la Satanoj,
98.kaj mi serĉas rifuĝon ĉe Vi, mia Sinjoro, por ke ni ne alproksimiĝu".
99.Kiam venas al iu el ili la morto, li diras: "Ho mia Sinjoro, resendu, min,
100.por ke mi agu bone pri tio, kion mi postlasis". Neniel! Estas nur vortoj, kiujn li elparolas, kaj malantaŭ ni estas barilo ĝis la tago, en kiu ili estos vekitaj.
101.Kiam estos blovite en la trumpeton, ne estos parenceco inter ili en tiu tago kaj ili ne demandos unu la alian.
102.Tiam estos sukcesaj tiuj, kies bonaj verkoj estos multopezaj.
103.Sed tiuj, kies bonaj verkoj estos malpezaj, estos tiuj, kiuj pereigis siajn animojn; en la infero ili restos por ĉiam.
104.La fajro bruligos iliajn vizaĝojn kaj en ĝi ili havos nigrajn vizaĝojn.
105."Ĉu ne estis proklamitaj al vi Miaj revelacioj? Ĉu vi ne rifuzis ilin?".
106.Ili diros: "Nia Sinjoro! Nia malpiegeco superis nin kaj ni estis popolo eraranta.
107.Nia Sinjoro, konduku nin ekster ĉi tio kaj, se ni revenos al la malobeemo, ni tiam vere estos malpieguloj".
108.Li diros: "Tien, vi! Kaj vi ne parolu kun Mi!".
109.Estis multaj inter Miaj servantoj, kiuj diris: "Nia Sinjoro! Ni kredas, do Vi pardonu al ni kaj kompatu al Ni, kaj Vi estas la plej bona Pardonemulo".
110.Vi tamen ricevis ilin mokante, tiel ke vi forgesis Mian admonon, dum vi mokis ilin.
111.Vere Mi rekompencas ilin Hodiaŭ, ĉar ili persistis. Vere estas ili tiuj, kiuj atingis la venkon.
112.Dio tiel parolos: "Kiom da jaroj vi pasigis sur la tero?".
113.Ili respondos: "Ni pasigis unu tagon aŭ parton de unu tago, tamen demandu la kalkulantojn".
114.Li diros: "Vi pasigis nur malmulte da tempo! Se vi nur scius!
115.Ĉu vi do opiniis, ke Ni kreis vin serĉante, kaj ke vi ne revenos al Ni?".
116.Eminenta estas Alaho, la vera Reĝo! Ne ekzistas alia Dio ol Li! La Sinjoro de la belega Trono!
117.Kiu vokas Alahon kaj ankaŭ alian Dion, pri kiu li ne havas pruvon, tiu certe devos responsi pri tio ĉe sia Sinjoro. Vere la miskredantoj ne prosperos.
118.Diru: "Ho mia Sinjoro, pardonu kaj kompatu. Vi estas la plej bona Pardonemulo!".