La Sankta Kurano, Ĉapitro 19 (laŭ N. Vessella):

Mariamu - Maria


Je la nomo de Alaho, la Donema, la Pardonema.

1. K.H.J.'.S.
2. Jen la rakonto de la graco de via Sinjoro al Lia servanto Zeĥarja,
3. kiam tiu alvokis sian Sinjoron, vokante sekrete.
4. Li diris: "Ho mia Sinjoro, miaj ostoj malfortiĝis kaj mia kapo brilas pro harblankeco, sed neniam mi estis trompita, ho mia Sinjoro, en mia preĝo al Vi,
5. sed nun mi timas por miaj parencoj post mi, kaj mia edzino estas nefekunda. Donu do Vi mem al mi idon,
6. por ke li heredu de mi, kaj por ke li heredu de la gento de Jakobo, kaj faru lin, mia Sinjoro, agrabla al Vi!"
7. "Ho Zeĥarja, Ni vere donas al vi la bonan novaĵon de filo, kies nomo estos Jahja (Johano). Ni neniam kreis iun ajn antaŭe kun tiu ĉi nomo".
8. Li diris: "Ho mia Sinjoro, kiel estiĝos al mi filo, se mia edzino estas nefekunda kaj mi certe jam atingis la limon de la maljuneco?".
9. Li respondis: "Tiel estas, sed via Sinjoro diras: Tio estas facila por Mi kaj Mi kreis vin antaŭe, dum vi estis nenio".
10. Li diris: "Ho mia Sinjoro, donu al mi signon". Li respondis: "Via signo estu, ke vi ne parolos al iu ajn tri sinsekvajn tagojn kaj noktojn".
11. Li eliris el la ĉambro al sia popolo, kaj igis ilin kompreni per gestoj, ke ili devas laŭdegi Dion matene kaj vespere.
12. "Ho Jahja, tenu forte la Libron" kaj Ni donis al li la saĝon en infanaĝo,
13. kaj bonkorecon de Ni kaj purecon kaj li estis pia
14. kaj respektema al siaj gepatroj; kaj li ne estis malhumila nek ribelema.
15. La paco estis kun li en la tago, en kiu li naskiĝis, kaj en la tago, en kiu li mortis, kaj la paco estos kun li en la tago, en kiu li denove vekiĝos al la vivo.
16. Rakontu tion, kio estas en la Libro pri Maria; kiam ŝi foriĝis for de sia gento al iu loko, orienten,
17. kaj kaŝis sin de ili per vualo, kaj Ni sendis al ŝi Nian spiriton, kaj li aperis al ŝi en formo de homo perfekta.
18. Ŝi diris: "Mi serĉas rifuĝon kontraŭ vi ĉe mia Sinjoro; malproksimiĝu, se vi estas justulo".
19. Li respondis: "Mi vere estas nur sendito de via Sinjoro, por doni al vi puran filon".
20. Ŝi diris: "Kiel do estiĝos por mi filo, kvankam neniu viro tuŝis min, kaj mi neniam estis malĉasta?".
21. Li respondis: "Tiel estas; sed via Sinjoro diras: Tio estas facila por Mi kaj tio estas, por ke li estu signo por la homoj kaj kiel kompato de Ni, kaj tio estas afero decidita".
22. Ŝi gravediĝis kaj foriĝis kun li al malproksima loko,
23. kaj la doloroj de la nasko puŝis ŝin al la trunko de palmo. Ŝi diris: "Ho se mi estus mortinta, antaŭe, kaj mi nun vere estus forgesitaĵo!".
24. Tiam estis vokite al ŝi de sube: "Ne ĉagreniĝu, vere via Sinjoro fluigis rivereton sub vi;
25. nur skuu do la trunkon de la palmo, ĝi faligos sur vin maturajn daktilojn,
26. manĝu kaj trinku, kaj refreŝigu vian okulon, kaj se vi vidas iun homon, tiam diru: "Mi vere promesis al la Donema faston, tial mi ne parolos hodiaŭ al iu ajn estaĵo".
27. Poste ŝi venis al sia popolo, portante lin. Ili diris: "Ho Maria, vi certe faris ion strangan.
28. Ho fratino de Aarono, via patro ne estis malbonulo, nek estis via patrino malĉastulino!".
29. Kaj ŝi montris lin. Ili diris: "Kiel ni povas paroli al li, kiu estas infano en la lulilo?".
30. Li parolis: "Vere mi estas servanto de Alaho. Li donis al mi la Libron kaj faris min profeto;
31. kaj Li igis min benata, kie ajn mi estas, kaj Li ordonis al mi la preĝon kaj la almozdonadon dum mia tuta vivo;
32. kaj Li faris min respektema al mia patrino, kaj Li ne faris min malhumila aŭ fia.
33. La paco estis kun mi en la tago, en kiu mi naskiĝis, kaj estos en la tago, en kiu mi mortos, kaj en la tago, en kiu mi denove vekiĝos al la vivo".
34. Tiel estas Jesuo, filo de Maria - parolo de la vero, pri kiu ili malkonsentis.
35. Ne konvenas al Alaho preni al Si filon. Sankta Li estas! Kiam Li decidas pri iu afero, tiam Li nur diras al ĝi: "Estu! ", kaj ĝi estas.
36. "Vere Alaho estas mia Sinjoro kaj via Sinjoro, do adoru Lin. Tiu ĉi estas la rekta vojo".
37. Tamen la partioj fariĝis malkonkordaj; ve al tiuj, kiuj neas la ateston de la Granda Tago!
38. Bone ili aŭdos kaj vidos en la tago, en kiu ili venos al Ni! Hodiaŭ tamen la malpieguloj estas en eraro evidenta.
39. Admonu ilin pri la tago de la malfeliĉo, kiam estos decidite pri la afero. Ili nun estas senzorgaj, tial ili ne kredas.
40. Vere Ni heredos la teron kaj tion, kio estas sur ĝi, kaj al Ni ili revenos.
41. Rakontu ankaŭ tion, kio estas en la Libro pri Abrahamo. Li estis verama kaj profeto.
42. Kiam li diris al sia patro: "Ho mia patro! Kial vi adoras tion, kio nenion aŭdas nek vidas kaj neniom povas utili al vi?
43. Ho mia patro! Vere venis al mi el la vera scio io, kio ne venis al vi, do sekvu min, mi gvidos vin sur la ĝustan vojon.
44. Ho mia patro! Ne adoru Satanon, ĉar Satano estas ribelanto kontraŭ la Donema.
45. Ho mia patro! Jen, mi diras, ke trafos vin puno de la Donema, kaj tiam vi fariĝos amiko de Satano".
46. Li respondis: "Ĉu vi forlasas miajn Diojn, ho Abrahamo? Se vi ne ĉesos, mi ŝtonmortigos vin. Nun lasu min por multe da tempo".
47. Li diris: "La paco estu kun vi! Mi petos de mia Sinjoro pardonon por vi. Vere Li estas kompatema al mi.
48. Mi restos malproksime de vi kaj de tio, kion vi alvokas anstataŭ alvoki Alahon, kaj mi preĝos al mia Sinjoro; certe mi ne estos trompita en mia preĝo al mia Sinjoro".
49. Kiam li jam malproksimiĝis de ili kaj de tio, kion ili adoris anstataŭ adori Alahon, Ni donis al li Isaakon kaj Jakobon kaj ilin ambaŭ Ni faris profetoj.
50. El Nia graco Ni donis al ili donacojn, kaj Ni donis al ili veran kaj eminentan famon.
51. Rakontu tion, kio estas en la Libro pri Moseo. Li vere estis elektito kaj li estis sendito, profeto.
52. Ni vokis lin de la dekstra flanko de la monto kaj Ni lin venigis pli proksimen, por sekreta interparolado,
53. kaj Ni donis al li pro Nia graco lian fraton Aarono kiel profeton.
54. Rakontu tion, kio estas en la Libro pri Ismaelo. Li vere estis fidela al sia promeso kaj li estis sendito, profeto.
55. Li ordonis al sia gento preĝi kaj almozdoni kaj li estis agrabla al sia Sinjoro.
56. Rakontu tion, kio estas en la Libro pri Idriso. Vere li estis verama, profeto,
57. kaj Ni plialtigis lin al eminenta rango.
58. Ili estis tiuj inter la profetoj el la idaro de Adamo, al kiuj Alaho donis Sian gracon, kaj el la idaro de tiuj, kiujn Ni portis en la arkeo kun Noa, kaj el la idaro de Abrahamo kaj de Izraelo kaj de tiuj, kiujn Ni gvidis kaj elektis. Kiam estis legitaj al ili la revelacioj de la Donema, ili falis teren, surgenuiĝante kaj plorante.
59. Post ili tamen venis posteuloj, kiuj ne zorgis pri la preĝo kaj kiuj sekvis malbonajn pasiojn. Ili certe iras al sia pereo,
60. krom tjuj, kiuj pentas kaj kredas kaj bonfaras. Ĉi tiuj eniros en la Paradizon, kaj ili ne suferos iun ajn maljustecon.
61. Ĝardenoj de la eterneco, kiun la Donema promesis al Siaj servantoj en la Nevideblaĵo. Vere Lia promeso plenumiĝos.
62. Tie ili ne aŭdas iun ajn vanan vorton, male nur: "Pacon! ", kaj tie ili ricevos sian vivtenon matene kaj vespere.
63. Tiu ĉi estas la Paradizo, kiun Ni heredigis al tiuj el Niaj servantoj, kiuj estas justuloj.
64. Ni malsuprenvenas nur laŭ la ordono de via Sinjoro. Al Li apartenas ĉio, kio estas antaŭ ni kaj post ni kaj meze inter ambaŭ ekstremoj; via Sinjoro ne estas forgegema.
65. Sinjoro de la ĉieloj kaj de la tero kaj de tio, kio estas inter ili ambaŭ. Do adoru Lin kaj persistu je Lia servo. Ĉu vi konas iun ajn, kiu estas simila al Li?
66. Diras la homo: "Kiel? Ĉu mi vere vekiĝos denove al la vivo, post kiam mi mortis?".
67. Ĉu la homo ne pensas, ke Ni kreis lin antaŭe, dum li estis nenio?
68. Kaj - per via Sinjoro! - Ni certe kunvenigos ilin kaj ankaŭ la Satanojn, kaj poste Ni irigos ilin, sin trenantajn sur siaj genuoj, ĉirkaŭ la infero,
69. poste Ni elprenos el ĉiu grupo tiujn, kiuj estis la plej ribelemaj kontraŭ la Donema;
70. Ni konas plej bone tiujn, kiuj treege meritis eniri en ĝin.
71. Ne estas iu ajn inter vi, kiu ne eniros en ĝin - tiu ĉi estas definitiva dekreto de via Sinjoro.
72. Poste Ni savos la justulojn, kaj Ni lasos la malbonfarintojn sin treni sur la genuoj.
73. Kiam estos legitaj al ili Niaj revelacioj evidentaj, la miskredantoj diros al la kredantoj: "Kiu el ambaŭ partioj staras pli bone kaj prezentas pli belan kunvenon?".
74. Kiom da gentoj antaŭ ili Ni jam pereigis, eĉ pli riĉajn kaj belaspektajn!
75. Diru: "La Donema konsentas longan prokraston al tiuj, kiuj troviĝas en eraro, ĝis ili vidas, kio minacas ilin - ĉu puno, ĉu "Horo" - kaj tiam ili ekscias, kiu estas en pli malbona situacio kaj pli malforta rilate al la armeo.
76. Alaho pliigas la gvidadon por tiuj, kiuj estas sur la ĝusta vojo. La daŭraj bonaj agoj estas tamen pli fruktodonaj kaj meritplenaj ĉe via Sinjoro".
77. Ĉu vi vidis tiun, kiu neas Niajn signojn kaj diras: "Certe mi ricevos propraĵojn kaj idojn!"?
78. Ĉu li havas aliron al la Nevideblaĵoj aŭ ĉu li faris aliancon kun la Donema?
79. Neniel! Ni skribos tion, kion li diras, kaj Ni plilongigos lian punon.
80. Ni heredos de li tion, pri kio li parolas, kaj li venos nuda al Ni.
81. Ili prenis al si Diojn anstataŭ Alaho, por ke tiuj estu helpemaj al ili.
82. Neniel! Tiuj rifuzos ilian adoradon kaj fariĝos iliaj malamikoj.
83. Ĉu vi ne vidas, ke Ni sendis Satanojn kontraŭ la miskredantojn, por ke ili instigu ilin al la malbono?
84. Pro tio ne rapidu kontraŭ ilin; Ni vere registras ĉion pri ili.
85. Pensu pri la tago, en kiu Ni kunvenigos la justulojn kiel honorindajn gastojn, antaŭ la Doneman,
86. kaj Ni puŝos la kulpulojn en la inferon kvazaŭ kamelaron.
87. Ili ne havos iun ajn rajton por propeti, krom tiuj, kiuj ricevis la promeson de la Donema.
88. Ili diras: "La Donema prenis al Si filon".
89. Vere vi plenumis hontindaĵon!
90. Preskaŭ disrompiĝis la ĉieloj pro tio, kaj fendiĝis la tero, kaj disfalis la montoj en rubaĵon,
91. ĉar ili atribuis filon al la Donema,
92. kvankam ne konvenas al la Donema preni al Si filon.
93. Neniu ekzistas el ĉiuj, kiuj estas en la ĉieloj kaj sur la tero, kiu povas alproksimiĝi al la Donema alie ol kiel servanto.
94. Vere Li konas ilin bone kaj Li nombris ilin ĝuste,
95. kaj ĉiu el ili venos nuda al Li en la tago de la reviviĝo.
96. Vere tiuj, kiuj kredas kaj bonfaras, - al ili la Donema donos amon.
97. Vere Ni pro tio faris ĝin facila, en via lingvo, por ke vi anoncu per ĝi la bonan novaĵon al la justuloj kaj por ke vi admonu la popolon disputeman.
98. Kiom da generacioj Ni pereigis antaŭ ili! Ĉu vi kapablas ekvidi eĉ nur unu homon el ili aŭ aŭdi eĉ nur flustradon de ili?© Nino Vessella, 2006-.
Diritti riservati. Nessuna parte può essere riprodotta, in qualsiasi forma o mezzo, senza citare la fonte.
Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Neniu parto povas esti reproduktita, en kiu ajn formo au per kiu ajn metodo, sen mencii ĉi tiun fonton.
Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kunakili sehemu yoyote bila kuitaja asili yake hii.
All rights reserved. No part may be reproduced, in any form or by any means, without mention of this source.